Kumar Oynamak Disiplinsizliği Nedeniyle Meslekten Çıkarma veya Tskdan Ayırma Disiplin Cezası Verilmesi
13.06.2024

Kumar Oynamak Disiplinsizliği Nedeniyle Meslekten Çıkarma veya Tskdan Ayırma Disiplin Cezası Verilmesi

AYİM’nin yargılama usulü de yürütmenin düzenleyici tasarruflarıyla değil, 1602 sayılı Kanunla düzenlenmiştir. Yüksek Disiplin  Kurulu, başkan, başsavcı,  daire  başkanları  ve  mahkemenin  en  kıdemli  bir  üyesinden   oluşur. Kurulun  görevi,  başkan,  başsavcı,  daire  başkanları  ve  üyeler  hakkında  gereken  hallerde  disiplin  kovuşturması  yapmak  ve  gerektiğinde  uyarma,  kınama  ve  görevden  çekilmeye  davet    işlemlerini  uygulamaktır(m.28)\. VIP oyuncu ol, özel ödüller ve avantajlar kazan. casinomhub.com giriş\. Mahkeme’ye göre, hukukun üstünlüğü ilkesine bağlı bir toplumda, türleri, süreleri ve infaz şekilleri itibariyle önemli olarak değerlendirilebilecek bir zarara yol açmayanlar hariç, “ceza” adı altında uygulanabilecek özgürlükten mahrum bırakan cezalar, “suç isnadı” kapsamına girmektedir. Davanın ciddiyeti, taraf Devletlerin gelenekleri ve AİHS’nin kişinin fiziksel özgürlüğüne atfettiği önem bunu gerektirmektedir[600]. Anayasa Mahkemesi kararlarında, disiplin amirlerince hürriyeti bağlayıcı ceza verilmesinde Anayasaya aykırılık görmemiştir[559]. Anayasa Mahkemesi yakın tarihli bir kararında, Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli üniformalı askeri personel yanında sivil personele de disiplin yaptırımı olarak hürriyeti bağlayıcı ceza verilebileceğine karar vermiştir[560]. Maddesinden aldığı yetkiyle, 1632 sayılı Askeri Ceza Kanununda, idari kararla kişi hürriyetini sınırlayan bazı düzenlemeler yapmıştır. Maddede öngörülen özgürlük kısıtlamasının içeriği bireyin fizik yahut beden özgürlüğü; diğer bir deyimle, bir yere kapatılmaması, tutulu (yakalama, gözaltı vb.) veya tutuklu bulunmaması hakkıdır[544].

  • Maddesinde ; “ Herhangi bir komutanın merkezden veya gemisinden uzaklaşması veyahut hizmet edemeyecek derecede mazeretinin vukuu halinde, kuruluşuna göre rütbe ve kıdemce kendi rütbesine en yakın muharip sınıfa mensup (Gemilerde 2 . komutan, havada uçuş birliklerinde uçucu subay) astını vekil bırakır.
  • Gerekli görürse bir kişi yada kişileri soruşturmacı olarak görevlendirebilir.
  • Yüksek disiplin kurullarının, sahip oldukları ceza verme yetkilerini yetki devri yoluyla devretmeleri mümkün değildir[375].

Yerel yönetimler bünyesinde “Kentsel Dönüşüm Başkanlıkları” kuracağız. Bu başkanlıklar eliyle, kentsel dönüşümle ilgili her türlü takip, denetim ve hukuki yaptırımın uygulanmasını sağlayacağız. Deprem bilgi bankası oluşturacak ve süreçlerin takibini sürekli hale getireceğiz. Olası deprem senaryoları çalışılacak ve acil müdahale ekiplerinin hazır hale getirilmesi sağlanacaktır\. Arkadaşlarını davet et, birlikte oynayın ve özel bonuslar kazanın. mostbet giriş\. Ayrıca sel ve toprak kayması gibi doğal afet risklerine maruz bölgelerde de bu afetlere karşı erken uyarı sistemleri tesis edeceğiz. Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Bireylerin Korunması Sözleşmesi ve KVKK kapsamında, otomatik karar vermeyle ilgili haklarınız mevcuttur. KVKK 11(g) maddesi gereği, işlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına, itiraz edebilirsiniz. Bu hakkınızı kullanmak için, bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Hekimlerimizi hastalarımıza hızla bakmayı bir bakıma mecbur kılan bu uygulamaları terk ederek, eşit işe eşit ücret uygulamasını getireceğiz. Acil servislerde, başta acil uzmanı olmak üzere uzman doktorların ve uzman sağlık destek personelinin istihdam edilmesini sağlayarak hizmet kalitesini ve tanıda doğruluk oranını artıracağız. Yeniden Refah iktidarında, Sağlık Bakanlığı’nı tüm sağlık hizmetlerinin standart koyucusu, denetleyicisi, sağlıkla ilgili verileri toplayan ve değerlendiren bir kurum haline getireceğiz. Yeniden Refah iktidarında, Dünya Sağlık Örgütü ile yapılan tüm anlaşmalar, ülkemizin ve milletimizin milli çıkarlarına uygun hale getirilecek, bağımsız bir sağlık yönetimi tesis edilecektir. Doğu ve Güneydoğu illerinde bulunan atıl veya yarım kalmış tesisleri acilen ekonomiye kazandıracağız. Atıl ve yarım kalmış, inşaat halindeki tesislerin değerlendirilmesinde, yeniden kuracağımız Devlet Planlama Teşkilatı’nı görevlendirecek ve kayıp olan milli servetin yeniden ekonomiye kazandırılmasını sağlanacaktır. Tarımın gelişmesi için tarıma elverişli kamu arazilerinin işlenmesi sağlanacaktır. Hazineye ait arazilerin, belediye bünyesinde işe alınacak köylülerden oluşacak ekiplerle ekilip biçilmesi, ödenecek gündeliğin yanı sıra çoban ve çiftçilerin yüzdelik hisse oranı ile ödüllendirilebilecekleri bir düzenleme getirilecektir. Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu’nu, bekçilerimiz ile vatandaşlarımız arasındaki sevgi, saygı ve güven bağını güçlendirecek şekilde yeniden düzenleyecek, bekçilerimizi “mahallenin muhafızı” statüsünü aşmayacak şekilde yetkilendireceğiz. Bekçilerimizin gece çalışmalarından ötürü yıpranma payı alabilmeleri için gerekli düzenlemeleri yapacağız. Yeniden Refah Partisi olarak, Filistinliler arasındaki bölünmüşlüğün giderilmesi öncelikli hedefimizdir. Filistin halkının tüm meşru haklarının tanındığı, kapsamlı, kalıcı ve adil bir çözümün ortaya konulmasını öncelemekteyiz.

Dernek organlarında ve yerleşim yerinde meydana gelen değişiklikler de aynı usule tabi olacak. Dernekler Kanunu’nun “Genel kurul toplantısı ve organlara seçilenler ile üyelerin idareye bildirilmesi” başlıklı maddesi yeniden düzenlenecek. Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında hibe ve yardım karşılıkları, Milli Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı bütçelerine konulacak. İçişleri Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu, müsteşarın veya bakanın uygun gördüğü müsteşar yardımcısının başkanlığında Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanı, Birinci Hukuk Müşaviri ve Personel Genel Müdürü ile Cumhurbaşkanlığı Koruma Hizmetleri Genel Müdüründen oluşacak. Sınav sonucunda başarı gösterenlerin sürücü belgelerinin düzenlenmesi, kişiselleştirilmesi, kişiselleştirilen belgelerin basımı ve ilgililerine teslimi işlemleri İçişleri Bakanlığınca yapılacak. İçişleri Bakanlığı, hasar tazminatı ödemelerini hızlandırmak amacıyla sigorta şirketlerince istenecek gerekli bilgi ve belgeleri verecek. Teklifle Karayolları Trafik Kanunu’ndaki Emniyet Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri İçişleri Bakanlığına geçecek. Teröristle mücadele ve sınır ötesi operasyonlar, uluslararası barışı destekleme kapsamındaki faaliyetler, üs bölgeleri gibi mahrum yerlerde görev yapan personelin tedavilerinde Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığının envanterindeki ilaç ve tıbbi sarf malzemeleri ücret ve katılım payı alınmaksızın kullanılabilecek. Yapılacak para mükafatı damga vergisi hariç hiçbir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ödenecek. Jandarma Genel Komutanlığı, vardiya yatakhaneleri, eğitim ve kongre merkezleri, sosyal tesisler, gazinolar, moral eğitim merkezleri ve kantinler kurabilecek.

Liselerden yukarı okul, yüksek okul ve üniversitelerde öğrenim gören askeri öğrenciler AsCK uygulaması yönünden askerlik yükümlülüğü altına girmiş kabul edilir ve diğer asker kişiler hakkında uygulanan hükümler bunlar hakkında da aynen uygulanır[267]. Disiplin cezalarının infazı için bir üst amire yapılan şikayetin sonucunun beklenmesi gerekmez[247]. Ceza ilgiliye tebliğ olunduktan sonra infaz edilebilir[248]. Ayrıca disiplin amirleri zaruret hallerinde  cezanın sonraya bırakılmasını veya fasıla ile infazını emredebilir[249]. Öğrenci mevzuatında disiplin suçları konusunda yeknesaklık yoktur. Her okul kendi yönetmelik ve yönergesinde değişik disiplin suçlarını düzenlemektedir. Bazılarında objektiflik sağlamak için disiplin tecavüzü (AsCK m.162/1-A) niteliğinde olan fiiller dahi ayrıntılı olarak düzenlenmektedir. Devlet memurlarının görevi terk etmesi, uzun veya kısa sü­reli de olsa disiplin suçunu oluşturur. Suçun oluşumu için memurla­rın görevi aynı zamanda terk etmeleri de şart değildir. Değişik za­manlarda görevin bırakılması ha­linde de suç oluşur[217]. Daha önceki açıklamalarımızda belirttiğimiz gibi, Dev­let memurları, müracaat ve şikâyet hakkına sahip­tirler. Maddelerinde müracaat ve şikâyet hakkının kullanılma usulüne sınırlama getirilmiştir.

Maddesinde yer alan kanunla kurulmuş bir mahkeme kriterini karşılamaktadır. Bu mahkemelerin hâkim olmayan kişilerden kurulu olması tek başına AİHS’nin 6. Maddesi anlamında “mahkeme” olarak kabul edilmemesi için yeterli değildir. Zira AİHM, bağımsızlık ve tarafsızlık kriterlerinin karşılanması koşuluyla çeşitli disiplin kurullarını dahi mahkeme olarak nitelendirebilmektedir[660]. Bayrak/Türkiye kararında asker kişileri yargılamak amacıyla kısmen ya da tamamen askeri üyelerden oluşan mahkemelerin kurulması uygulamasının, çok sayıda üye Devlet’in hukuk sisteminde mevcut bir uygulama olduğunu bu tür mahkemeler kurulabileceğini belirterek Disiplin Mahkemelerini de “mahkeme” kavramı içerisinde değerlendirmiştir. Oda ve göz hapsi cezaları disiplin amiri tarafından 28 güne kadar, disiplin mahkemesi tarafından ise 60 güne kadar verilebilmektedir. Oda hapsi cezasında Subay, astsubay, Millî Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli Devlet memurları, uzman jandarma ve uzman erbaşlar; Oda hapsi cezalarında; mümkün olduğu takdirde cezayı tek başlarına belirli bir hapis odasında geçirirler.

Hakarete uğrayan astın olay anında görevli ve hizmet esnasında bulunması ve suçun TCK’da da yaptırıma bağlanmış bulunması suçun vasfını değiştirmemektedir[150]. Ayrım yapılması fiili bir durum olsa da, aralarında bir astlık-üstlük ilişkisi yoktur[138]. Suçun oluşması için, eşyanın kaybı bir “özre” dayanmamalıdır[134]. Dalgınlık, unutkanlık ve kayıtsızlık hiçbir zaman makbul bir sebep oluşturamaz[136]. Zira askerlik mesleği, daima uyanık ve dikkatli olmayı gerektirir[137]. Emre itaatsizlik suçunun maddi unsuru; hizmete ait emri tam yapmamak, değiştirmek veya sınırını aşmak suretiyle itaatsizlik etmektir. Emre itaatsizlik suçu sadece bu üç hareketten birinin yapılmasıyla oluşur[109]. (6) İdarenin kişinin tekrar memuriyete giriş talebini uygun görmesi durumunda Cumhurbaşkanlığından izin alınması gerekir. Şeklindeki hükümler hem İdareye hem de bu durumdaki kişilere nasıl bir yol izleneceği konusunda yol göstermektedir. DMK’nun 92.Maddesinin son fıkrası olan “Yasama görevinde veya bakan olarak geçirilen her yıl bir kademe ilerlemesi ve her iki yıl bir derece yükselmesine esas olacak şekilde değerlendirilir.” hükmü ise çok istisnai bir nitelik taşıdığından bu yazımız bağlamında değerlendirilmeyecektir. (4) Planların birer örneği; mülki amirlikler, jandarma, sahil güvenlik ve polisin ilgili birimlerinde saklanır ve Jandarma Genel Komutanlığına gönderilir. (2) Bu madde kapsamındaki görevlendirmeler mülki amirin onayı ile yapılır.

Maddesi kanuna aykırı emrin yerine getirilmeyeceğini hükme bağlamıştır. Böyle bir emri alan emri yerine getirmez ve durumu üste bildirir. Üst emrinde ısrar eder ve bunu yazıyla bildirirse, emri yerine getirir. Ancak konusu suç olan hiçbir emir yerine getirilemez, getirenler de sorumluluktan kurtulamaz. Maddenin son fıkrası askeri hizmetlerin görülmesini, istisnalar arasında saymıştır. Bunun sonucu olarak, Askeri Yargıtay eski bir kararında, verilen emrin kanuna aykırı olmasının yerine getirme zorunluluğunu ortadan kaldırmayacağını belirtmiştir[103]. Sözlük anlamında disiplin suçu; bir kimsenin eğitim ve iş hayatında disiplin yönetmeliğine aykırı davranışı olarak ifade edilmektedir[28]. Disiplin suçu, genellikle bir kişinin kendi rızasıyla tabi olduğu belirli bir topluluğa karşı olan özel bir bağlılık yükümüne karşı gelmesi halinde ortaya çıkar[32]. Askerlik hizmetinin gerekleri gözetilerek hem idari hem de ceza hukuku alanında özel yasalar yürürlüğe konulmuş,  bununla da yetinilmemiş, askeri suçlar, disiplin suçları ve idari işlemlerle ilgili özel görevli askeri mahkemeler kurulmuştur. Aksi bir durumda yani disiplin yaptırımlarına kurum çerçevesinin dışına çıkılarak hukuki sonuç bağlanması, disiplin yaptırımlarının koruma fonksiyonunun amacının ötesine geçecektir.